Portal FSEnet+ 2.0 Oświadczenie o polityce prywatności

Obowiązuje od: 27.05.2016

Zakres oświadczenia

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności (zwane dalej „Oświadczeniem”) dotyczy osób, których dane osobowe („PII”) mogą zostać przekazane lub być w inny sposób przetwarzane przez firmę FSE, Inc. („nas”, „my” „nasze” lub „FSEnet”) za pośrednictwem naszej platformy hostingowej – „Portal FSEnet 2.0”.  Niniejsze Oświadczenie nie dotyczy Portalu FSEnet 1.0, aplikacji mobilnych FSEnet, publicznie dostępnych witryn internetowych FSEnet, pracowników firmy FSEnet ani wszelkich danych PII pozyskanych w inny sposób niż za pośrednictwem Portalu FSEnet 2.0. 

Portal FSEnet 2.0 jest użytkowany przez abonentów będących odbiorcami i abonentów będących dostawcami. Administratorem PII zamieszczonych w Portalu FSEnet 2.0 przez abonentów będących odbiorcami jest firma FSEnet wspólnie z takimi abonentami. W przypadku PII zamieszczonych w Portalu FSEnet 2.0 przez abonentów będących dostawcami firma FSEnet jest stroną przetwarzającą takie dane PII.

Zasady bezpiecznego transferu danych USA-UE i USA-Szwajcaria „bezpieczna przystań”

[Informacja: aktualnie trwa ocena zgodności z zasadami bezpiecznego transferu danych „bezpieczna przystań”, jednak w czasie wejścia w życie tego dokumentu proces ten nie został jeszcze ukończony]. Firma FSEnet, Inc. przestrzega ramowych zasad bezpiecznego transferu danych USA-EU i USA-Szwajcaria „bezpieczna przystań” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych PII podmiotów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Firma FSEnet, Inc. oświadcza, że przestrzega zasad bezpiecznego transferu danych „bezpieczna przystań” w zakresie informowania, wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych, dostępu i egzekwowania. Więcej informacji o programie zasad bezpiecznego transferu danych osobowych „bezpieczna przystań” oraz oświadczenie firmy FSEnet, Inc. można znaleźć na stronie http://www.export.gov/safeharbor/.

Firma FSEnet, Inc. uczestniczy w programie polityki prywatności VeraSafe, co oznacza, że firma VeraSafe oceniła sposób zarządzania i ochrony danych stosowany przez firmę FSEnet, Inc. jako spełniający kryteria certyfikacji w programie polityki prywatności VeraSafe. Kryteria programu wymagają od uczestników utrzymywania wysokich standardów ochrony danych oraz wdrożenia najlepszych praktyk w zakresie informowania, wyboru, dostępu, bezpieczeństwa danych i przekazywania informacji osobom trzecim. 

Firma FSEnet, Inc. wyraziła zgodę, aby w razie braku możliwości rozwiązania skargi lub sporu dotyczącego zasad bezpiecznego transferu danych USA-UE i USA-Szwajcaria „bezpieczna przystań” w ramach swoich wewnętrznych procesów poddać się procedurze rozjemczej VeraSafe UE. Aby złożyć skargę z wykorzystaniem tej procedury, należy przesłać potrzebne informacje firmie VeraSafe za pośrednictwem strony: https://www.verasafe.com/dispute-submission.

Firma FSEnet, Inc. podlega jurysdykcji i władzy Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych.

Poufność

Portal FSEnet 2.0 umożliwia partnerom handlowym abonentów będących dostawcami dostęp do danych PII na poziomie produktu przesłanych przez tych abonentów będących dostawcami. Analogicznie Portal FSEnet 2.0 umożliwia partnerom handlowym abonentów będących odbiorcami dostęp do przesłanych przez takich abonentów danych PII.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu firma FSEnet zachowuje poufność danych PII opisanych w niniejszym Oświadczeniu.

Kategorie PII

Portal FSEnet 2.0 zaprojektowano między innymi do przetwarzania podstawowych informacji kontaktowych osób fizycznych zatrudnionych przez naszych abonentów będących dostawcami i abonentów będących odbiorcami. Ponieważ jednak PII, których dotyczy niniejsze Oświadczenie, przesyłane są do nas przez inne firmy, ich kategoria oraz przeznaczenie często zależy od firmy, z którą osoba, której dotyczą dane, ma stosunek pracy lub biznesowy (a więc dodatkowe informacje na temat kategorii przesłanych danych pozyskać można od takiej firmy).

Przeznaczenie

Gromadzimy PII i korzystamy z nich w celu świadczenia usług naszym abonentom na podstawie ich dyspozycji, do przetwarzania PII w imieniu abonentów (w tym, gdy firma FSEnet jest administratorem danych, korekty i aktualizacji), do nawiązywania kontaktu z korporacyjnymi partnerami biznesowymi w sprawach biznesowych, do informowania potencjalnych abonentów o naszych usługach oraz realizacji powiązanych zadań w celach biznesowych.

Tam, gdzie firma FSEnet jest współadministratorem danych, firma FSEnet może użyć administrowanych przez nią danych PII na potrzeby własnego marketingu bezpośredniego. 

Ujawnienie

Przekazujemy PII podmiotom przetwarzającym i zależnym podmiotom przetwarzającym, które dalej przetwarzają takie PII w imieniu i zgodnie z poleceniem firmy FSEnet. Do podmiotów przetwarzających i zależnych podmiotów przetwarzających należą:

 • dostawcy usług hostingowych,
 • dostawcy usług kolokacyjnych,
 • dostawcy oprogramowania CRM w modelu SaaS,
 • dostawcy usług przestrzeni dyskowej w chmurze,
 • konsultanci ds. oprogramowania i dostawcy usług hostingu baz danych,
 • dostawcy usług administrowania bazami danych oraz
 • dostawcy usług e-mail.

Od takich podmiotów przetwarzających i zależnych podmiotów przetwarzających wymagamy zachowania co najmniej takiego samego poziomu poufności, spójności i dostępności PII jak stosowany przez naszą firmę.

PII możemy również ujawnić:

 • osobom trzecim, aby zrealizować cel, dla jakiego dane PII zostały nam przekazane (np. realizacja zobowiązań i praw umownych);
 • w stopniu wymaganym przez prawo lub jeżeli możemy przypuszczać w dobrej wierze, że ujawnienie takich danych jest konieczne w celu współpracy w ramach oficjalnych dochodzeń lub postępowań prawnych wszczętych przez instytucje rządowe i/lub przedstawicieli organów porządku publicznego lub osoby prywatne, a w szczególności w związku z wezwaniami sądowymi, nakazami przeszukania lub orzeczeniami sądowymi;
 • w przypadku sprzedaży lub przekazania w całości lub części spraw, zasobów lub obu tych elementów w związku z fuzją, konsolidacją, restrukturyzacją lub inną zmianą struktury firmy;
 • naszym spółkom zależnym – tylko w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności – oraz
 • w przypadkach, gdy firma jest współadministratorem PII, gdy ujawnienie jest dopuszczone przez prawo lub zgodne z zasadami bezpiecznego transferu danych USA-UE/Szwajcaria „bezpieczna przystań” i gdy istnieje uzasadniona potrzeba biznesowa takiego ujawnienia.

Spójność i bezpieczeństwo danych

Firma FSEnet stosuje techniczne, administracyjne i fizyczne środki, których celem jest zapewnienie racjonalnej ochrony przetwarzanych przez nas danych PII przed utratą, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i uszkodzeniem. 

Dostęp, przegląd i rezygnacja

Osoby, których dane PII zostały przesłane do Portalu FSEnet 2.0 przez abonenta będącego odbiorcą, mogą zażądać dostępu oraz możliwości aktualizacji, korekty, zmiany lub (jeżeli informacje są nieprawidłowe) usunięcia takich PII. W sytuacjach, gdy firma FSEnet przetwarza PII do celów marketingu bezpośredniego, istnieje możliwość rezygnacji z udziału w takich działaniach. W tym celu należy przesłać żądanie za pośrednictwem formularza na stronie: https://fsenet.wufoo.com/forms/fsenet-privacy-policy-inquiry/

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań mających na celu potwierdzenie tożsamości zgłaszającej osoby, naliczenie racjonalnej opłaty przed udzieleniem dostępu oraz do odmowy dostępu, z wyjątkiem sytuacji opisanych w zasadach bezpiecznego transferu danych „bezpieczna przystań”. Należy pamiętać, że osoby, które zrezygnują z udziału w kampaniach marketingu bezpośredniego, mogą nadal otrzymywać od nas pewne wiadomości, takie jak informacje dotyczące istniejących relacji biznesowych między firmą FSEnet a taką osobą lub jej pracodawcą.

Osoby, których dane PII zostały przesłane na Portal FSEnet 2.0 przez abonentów będących dostawcą i które chcą skorzystać ze swoich praw w zakresie takich PII, powinny skontaktować się z abonentem, który przekazał nam ich PII.

Polityka prywatności dot. dzieci

Portal FSEnet 2.0 nie jest skierowany do dzieci w wieku poniżej 13 lat ani dla nich przeznaczony. Osoby podejrzewające, że dane PII dziecka poniżej 13 roku życia zostały przesłane do Portalu FSEnet 2.0 przez abonenta będącego odbiorcą, które chciałyby skorzystać ze swoich praw w zakresie takich PII, mogą skontaktować się z nami w sposób opisany w punkcie „Dostęp, przegląd i rezygnacja”, w wyniku czego podejmiemy racjonalnie uzasadnione działania w celu spełnienia takiej prośby.

Osoby podejrzewające, że PII dziecka poniżej 13 roku życia zostały przesłane do Portalu FSEnet 2.0 przez abonenta będącego dostawcą, które chciałyby skorzystać ze swoich praw w zakresie takich PII, powinny skontaktować się z abonentem, który przesłał rzeczone PII do Portalu FSEnet 2.0.

Zmiany niniejszego Oświadczenia

Niniejsze Oświadczenie może być co pewien czas aktualizowane nową wersją zamieszczaną na naszej stronie internetowej. W razie zmian merytorycznych Oświadczenia zaktualizowana zostanie podana powyżej data Obowiązuje od, aby odzwierciedlała ona najbardziej aktualną wersję Oświadczenia.

Dane kontaktowe i proces rozwiązywania sporów

Wszelkie pytania dotyczącego niniejszego Oświadczenia prosimy kierować na adres:

FSE Inc.
DW: Shawn Cady, kierownik ds. bezpieczeństwa
77 Rumford Ave., Suite 3
Waltham, MA 02453
USA

Jesteśmy również dostępni pod numerem telefonu +1-617-340-2068.

Na pytania odpowiadamy w ciągu 30 dni. Bez zwłoki zbadamy i podejmiemy próbę rozwiązania wszelkich skarg i sporów w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem.

VeraSafe jest znakiem towarowym firmy Advanced Partnerships LLC.